Tạo Excel TaskPane bằng code VBA với NetForVBA

Thư viện NetForVBA đã tích hợp sẵn module tương tác với VSTO add-in để giúp bạn có thể tạo và quản lý CustomTaskPane bằng chính code VBA. Bạn có thể thêm nhiều TaskPane cùng lúc.

Để thêm một TaskPane mới, bạn gọi hàm:

Dim myTaskPane As dnTaskPane
Set myTaskPane = app.TaskPanes.Add("Tiêu đề", 200, 200, Vị_trí)

Tính năng này cập nhật ngày 25/12/2019, bạn vui lòng tải bản mới nhất tại địa chỉ http://netforvba.com/Downloads .

Dưới đây là 2 ví dụ sử dụng TaskPane:

Author: autoDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *