NetForVBA: Hướng dẫn cơ bản về dnForm

dnForm kế thừa từ Form (System.Windows.Forms.Form) trong .NET Framework.

So với VBA UserForm thì dnForm có nhiều điểm mạnh kế thừa từ .NET như có sẵn icon, các nút minimum, maximum, thay đổi kích thước bằng kéo chuột, … và dnForm có thể chứa tất cả các control thông thường của .NET , đặc biệt là ListView, DataGridView, DateTimePicker, MonthCalendar, ToolStrip, ContextMenuStrip, WebBrowser… thông qua các đối tượng dn*** tương ứng (dnListView, …).

Để tạo mới một dnForm và hiển thị, trong VBE bạn code như sau:

Dim frm As New dnForm
frm.Show

Thêm Button vào Form:

frm.AddButton "btnOK", "OK", 100, 100
frm.AddButton("btnCancel", "Cancel", 200, 100).DialogResult = dnDialogResult_Cancel 

Với các Control cơ bản như Label, TextBox, Button, … thì các hàm Add đã được dựng sẵn tương ứng. Đối với các control khác bạn làm theo cách tổng quát theo ví dụ sau:

'# add dnListView to dnForm
Dim lv As New dnListView
lv.View = dnListViewViews_Details
lv.Gridlines = True
lv.Columns.Add "colId", "Id", 50
lv.Columns.Add "colName", "Name", 200
lv.Columns.Add "colValue", "Value", 90
frm.ControlAddAtRect lv, 8, 8, 300, 200 'Location:(8,8), Size:(300,200)

Đoạn code trên là ví dụ thêm vào Form một ListView có 3 cột Id, Name, Value; ListView này hiển thị dạng Details và hiện lưới (Gridlines).

Author: autoDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *