Lập trình Client/Server với NetForVBA – Caro

NetForVBA là thư viện .NET miễn phí các tính năng cơ bản (freemium) cung cấp cho VBA những tính năng mạnh mẽ từ Microsoft .NET Framework. Bạn vui lòng tải hoặc nâng cấp lên bản mới nhất tại đây.

Tôi xin giới thiệu một tính năng miễn phí mới của NetForVBA là lập trình kết nối qua mạng LAN.

Để kết nối giữa Client và Server qua mạng LAN, NetForVBA cung cấp 2 class là dnSocketLANServer dành cho phía server và dnSocketLANClient dành cho phía máy client.

Server

Để khởi tạo Server, bạn cần khai báo biến dnSocketLANServer, gắn Port, đăng ký events và chạy thủ tục Start.

Dim server As New dnSocketLANServer

'# Gắn Port
server.port = 1234

'# Đăng ký Event sẽ gọi ở hàm VBA nào
server.regEvent_OnClientConnected ThisWorkbook, "server_OnClientConnected"
server.regEvent_OnMessage ThisWorkbook, "server_OnMessage"
server.regEvent_OnClientDisconnected ThisWorkbook, "server_OnClientDisconnected"

'# chạy nào!
server.Start

Ở code trên có 3 event cơ bản là OnClientConnected, OnMessage, OnClientDisconnected tương ứng với các sự kiện của client là: kết nối, gửi tin đến, ngừng kết nối. 3 sự kiện này lần lượt được đăng ký đến 3 Sub VBA là:

Sub server_OnClientConnected(sender As Object, e As dnSocketLANClientEventArgs)
   'Sự kiện xảy ra khi có một Client mới kết nối thành công đến Server
End Sub

Sub server_OnMessage(sender As Object, e As dnSocketLANMessageEventArgs)
   'Sự kiện xảy ra khi nhận được tin (message) từ client gửi đến Server
End Sub

Sub server_OnClientDisconnected(client As dnSocketLANClient, e As dnEventArgs)
   'Sự kiện xảy ra khi có một Client ngừng kết nối (lỗi, mất mạng hoặc tự thoát)
End Sub

Để gửi một message đến client ta dùng hàm:

'# gửi String
server.SendString "địa chỉ IP của client", "dòng unicode text muốn gửi"

'# gửi mảng byte
server.SendBytes "địa chỉ IP của client", byteArray, "ghi chú của bạn"

Client

Để client kết nối với Server, bạn cần khai báo biến dnSocketLANClient, đăng ký events và chạy thủ tục Connect “IP của máy server”, port.

Dim client As New dnSocketLANClient
 
'# Đăng ký Event sẽ gọi ở hàm VBA nào
client.regEvent_OnConnected ThisWorkbook, "client_OnConnected"
client.regEvent_OnMessage ThisWorkbook, "client_OnMessage"
client.regEvent_OnDisconnected ThisWorkbook, "client_OnDisconnected"

'# kết nối nào! (nhớ thay IP và Port của bạn)
client.Connect "192.168.1.1", 1234

Các sự kiện được gọi ở 3 Sub cơ bản:

Sub client_OnConnected(sender As dnSocketLANClient, e As Object)
   'Xảy ra khi kết nối thành công
End Sub

Sub client_OnMessage(sender As Object, e As dnSocketLANMessageEventArgs)
   'Xảy ra khi nhận được message từ sender (có thể là server hoặc client khác)
End Sub

Sub client_OnDisconnected(sender As dnSocketLANClient, e As Object)
 'Xảy ra khi ngừng kết nối
End Sub

Client gửi tin đến server hoặc client khác bằng các hàm sau:

'# gửi String đển Server
server.SendString "dòng unicode text muốn gửi đến Server"

'# gửi mảng byte đến Server
server.SendBytes byteArray, "ghi chú của bạn"

'# gửi mảng byte đến Client khác
server.SendToIP "IP của client bạn muốn gửi đến", byteArray, "ghi chú của bạn"

Dưới đây là file ví dụ về Game Caro qua mạng LAN:

Author: autoDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *