Posted in .NET API Back-End C# Công nghệ Front-End HTML+CSS JavaScript VB.NET WebAPI WebApp WinApp

autoDN Real-time API là gì?

autoDN Real-time API là tập hợp các API giúp cho lập trình viên dễ dàng tích hợp tính năng real-time (tương tác thời gian thực) qua môi…

Xem chi tiết...
Posted in .NET C# VB.NET WinApp

PrintDocument: in dòng chữ ra giấy ở vị trí tùy ý.

PrintDocument là một class cơ bản của .NET framework, nằm trong thư viện System.Drawing.dll. Tên đầy đủ của nó là System.Drawing.Printing.PrintDocument. Code sample C#: autoDNPrintDocumentDemoCSharp.zip…

Xem chi tiết...