Posted in .NET API Back-End C# Công nghệ Front-End HTML+CSS JavaScript VB.NET WebAPI WebApp WinApp

autoDN Real-time API là gì?

autoDN Real-time API là tập hợp các API giúp cho lập trình viên dễ dàng tích hợp tính năng real-time (tương tác thời gian thực) qua môi…

Xem chi tiết...
Posted in .NET C# VB.NET WinApp

PrintDocument: in dòng chữ ra giấy ở vị trí tùy ý.

PrintDocument là một class cơ bản của .NET framework, nằm trong thư viện System.Drawing.dll. Tên đầy đủ của nó là System.Drawing.Printing.PrintDocument. Code sample C#: autoDNPrintDocumentDemoCSharp.zip…

Xem chi tiết...
Tạo hàm Excel VBA
Posted in Excel VBA

Cách tạo hàm (function) mới trong Excel VBA

Chắc hẳn khi dùng Excel ai cũng sẽ biết dùng một số hàm cơ bản của Excel như các hàm SUM, SUMIF, COUNT, COUNTIF, AVERAGE,…

Xem chi tiết...