Posted in .NET Excel Uncategorized VBA

Lập trình Client/Server với NetForVBA – Caro

NetForVBA là thư viện .NET miễn phí các tính năng cơ bản (freemium) cung cấp cho VBA những tính năng mạnh mẽ từ Microsoft .NET…

Xem chi tiết...
Posted in Uncategorized

NetForVBA: Trích xuất dữ liệu từ Website

Với control dnWebBrowser trong NetForVBA bạn có thể mở và tương tác với mọi website. Các đối tượng trong WebBrowser như ảnh, textBox, text, link,…

Xem chi tiết...
Posted in .NET Excel Uncategorized VBA

NetForVBA: Gắn sự kiện của Form Control với Sub VBA

Để bắt được sự kiện của các Control trên Form và xử lý bằng code VBA bạn cần gắn sự kiện với sub/function VBA. Trong…

Xem chi tiết...