Posted in .NET API Back-End C# Công nghệ Front-End HTML+CSS JavaScript VB.NET WebAPI WebApp WinApp

autoDN Real-time API là gì?

autoDN Real-time API là tập hợp các API giúp cho lập trình viên dễ dàng tích hợp tính năng real-time (tương tác thời gian thực) qua môi…

Xem chi tiết...
Chuyển đổi số
Posted in Công nghệ Tin tức

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền…

Xem chi tiết...